Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Kraljevice. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • poštom na adresu: Turistička zajednica grada Kraljevice, Rovina 6, 51262 Kraljevica
  • elektroničkom poštom na adresu: info@visitkraljevica.hr
  • osobno u Turističkoj zajednici radnim danom od 8:00 do 16:00 sati

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Službenik za informiranje: Jelena Mateševac Skočilić, mag. oec., tel: 051/282-078

Obrasci i Odluke
Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama